Συνταξιοδοτικό ναρκοπέδιο… εμπιστοσύνης

 

Ποιες είναι οι «νάρκες» της νέας, πολυδιαφημισμένης διαδικασίας συνταξιοδότησης, μέσω της οποίας εκδίδονται «συντάξεις fast track» και «συντάξεις εμπιστοσύνης»

Του Δημήτρη Κωστάκου

Μειωμένες συντάξεις, ετεροχρονισμένα χρέη για τους δικαιούχους, αλλά και τους κληρονόμους τους, ελεγχόμενοι συνταξιούχοι επί σειρά ετών (έως και δεκαετία) και διακοπή καταβολής της σύνταξης, είναι οι… «νάρκες» της νέας, πολυδιαφημισμένης διαδικασίας συνταξιοδότησης, μέσω της οποίας εκδίδονται «συντάξεις fast track» και «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από εγκύκλιο του ΕΦΚΑ:

  • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο δικαιούχος δεν μπορεί να τεκμηριώσει τον ασφαλιστικό χρόνο που έχει δηλώσει (ακόμη και χωρίς δική του ευθύνη) καλείται να καλύψει, δια της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, διαφορές ασφαλιστικού χρόνου έως δύο ετών.
  • Επίσης, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές για την κάλυψη ασφαλιστικού χρόνου έως 150 ημερών ασφάλισης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  • Για ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν διαθέσιμα για έλεγχο τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο που επικαλούνται και δεν έχουν προσκομίσει στον e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα δέκα ετών.

Συντάξεις «κόψε- ράψε»

  • Ως εισφορές για τον ασφαλιστικό χρόνο εκτός του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού ιστορικού, ο οποίος έχει δηλωθεί χωρίς κάποια τεκμηρίωση, θα λογίζονται αυτές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, εάν πρόκειται για μισθωτό, ή στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον προβλεπόταν υπαγωγή σε ασφαλιστικές κατηγορίες, ή τα σταθερά μηνιαία ποσά που προβλέπονταν ως ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, θα λαμβάνει μικρότερη σύνταξη από αυτή που δικαιούται στην πραγματικότητα!
  • Για αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Απριλίου 2022, η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό), αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός των προβλεπομένων δεκαπέντε ημερών, δεν αναγνωρίζεται ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης που επικαλείται ο αιτών.
  • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και δεν έχουν προσκομισθεί σε φυσική μορφή, οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν διαθέσιμα για έλεγχο τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο που επικαλούνται και δεν έχουν προσκομίσει στον e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης.
  • Η υποχρέωση διαθεσιμότητας των απαιτούμενων παραστατικών απόδειξης του επιπλέον χρόνου ασφάλισης που δήλωσε ο ασφαλισμένος, ισχύει και στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των στοιχείων αυτών για λόγους που είναι ανεξάρτητοι της βουλήσεως του ασφαλισμένου!
  • Κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει το χρόνο ασφάλισης και αναρτάται ηλεκτρονικά καταρχήν θεωρείται έγκυρο εφόσον, όμως, είναι ευκρινές.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους του ασφαλισμένου, ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης και αν έχει εκδοθεί πράξη απονομής σύνταξης, αυτή τροποποιείται – αναθεωρείται αναλόγως ή ανακαλείται κατά περίπτωση.
  • Ο έλεγχος των fast track συντάξεων (νεότερες αιτήσεις), γίνεται εντός τριετίας από την έκδοση, ενώ των συντάξεων εμπιστοσύνης (παλαιότερες) εντός πενταετίας.

Κληρονομικά χρέη

– Στις περιπτώσεις των «συντάξεων εμπιστοσύνης» για τις οποίες ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε τα δικαιολογητικά του επιπλέον χρόνου ασφάλισης, δεν ισχύει η τριετής προθεσμία για αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων -όπως προβλέπεται για τις «συντάξεις fast track»- αλλά γίνεται ανάκτηση του συνόλου των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

– Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου πριν την πάροδο του έτους, εντός του οποίου γίνονται οι καταβολές, παρέχεται στους κληρονόμους του το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις καταβολές αυτές, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εις βάρος τους…

– Η διαδικασία ύπαρξης ή μη οφειλών οι οποίες λειτουργούν απαγορευτικά για την συνταξιοδότηση, πραγματοποιείται στο αρχικό στάδιο επεξεργασίας του αιτήματος, πριν από την εξέταση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης και πριν από την ουσιαστική επεξεργασία της αίτησης.


Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου