Οργάνωση της πρωτοβουλίας «Δρόμος Ανοιχτός»ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Η οργάνωση της πρωτοβουλίας είναι οριζόντια, με την έννοια ότι τα πάντα γίνονται αντικείμενο διαβούλευσης, τροποποιούνται και αποφασίζονται από όλα τα μέλη.

Μέλος της πρωτοβουλίας μπορεί να γίνει κάθε δημοκράτης πατριώτης, που συμφωνεί με τις βασικές πολιτικές και οργανωτικές αρχές της πρωτοβουλίας (ιδρυτική διακήρυξη και οργανωτική δομή) και αρκεί να προταθεί από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της πρωτοβουλίας μας και να ψηφιστεί θετικά από τουλάχιστον άλλα δύο (2) μέλη. Η πρόταση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη σύμφωνα με τον σκοπό μας, δηλαδή την συμβολή στη δημιουργία ενός πατριωτικού δημοκρατικού μετώπου.

Μέλος άλλου ενιαίου πολιτικού φορέα ή κόμματος μπορεί να γίνει μέλος της πρωτοβουλίας μας, αρκεί το ένα μέλος που θα τον προτείνει, καθώς και τα άλλα δύο μέλη που θα συμφωνήσουν, να μην είναι μέλη του ίδιου πολιτικού φορέα ή κόμματος. Επιπλέον θα χρειαστεί και η σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης με απλή πλειοψηφία.

Τα μέλη οργανώνονται σε τοπικές ομάδες. Κάθε ομάδα διατηρεί αυτοτέλεια, αυτοοργάνωση, ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών σε επαφές, συμμαχίες και δράσεις, μέσα στο πλαίσιο του σκοπού της πρωτοβουλίας, ως ανώτατο όμως όργανο των τοπικών ομάδων ορίζεται η συνέλευση των μελών τους.

Η δραστηριότητα της πρωτοβουλίας μας συντονίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.ΕΠ.), η οποία αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Τουλάχιστον 3 από τα 7 μέλη της επιτροπής ενδείκνυται να προέρχονται από την νεώτερη γενιά στον φορέα μας (κάτω των 40 ετών). Η εκλογή τους γίνεται με κλήρωση μετά από δήλωση διαθεσιμότητας. Τα υπόλοιπα 4 μέλη της επιτροπής προέρχονται από προτάσεις και αυτοπροτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των μη κληρωμένων των νεολαίων με την κατάλληλη τεκμηρίωση και αν οι προτάσεις είναι περισσότερες από 4, εκλέγονται επίσης με κλήρωση.

Μέσα στην οργάνωση της πρωτοβουλίας μπορούν να σχηματίζονται επιτροπές και ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ή/και υλοποίηση διαφόρων θεμάτων, όπως αλληλεγγύης, αγώνα/κινηματικών δράσεων, επικοινωνίας κ.λπ. Οι επιτροπές ή οι ομάδες αυτές συγκροτούνται μετά από προτάσεις των μελών και στελεχώνονται εθελοντικά από τα μέλη της πρωτοβουλίας.

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το μοναδικό όργανο του φορέα μας. Στην συνέλευση αυτή λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα οργανωτικά ή στρατηγικά, ενιαίας παρέμβασης της οργάνωσής μας, καθώς επίσης θέματα επαναπροσδιορισμού πολιτικών θέσεων, στρατηγικής, προταγμάτων και στόχων. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική βάση, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των μελών. Υπάρχει η δυνατότητα σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση μέλους και μετά από απόφαση για σύγκληση από τουλάχιστον το ¼ της ολομέλειας με άμεση ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και επικοινωνίας. Κάθε μέλος που εντοπίζει στοιχείο κακής λειτουργίας έχει υποχρέωση να το θέτει υπόψη όλων των μελών της πρωτοβουλίας. Τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους, ώστε να διαγνωστούν τα αίτια της δυσλειτουργίας και να επιλυθεί με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Σε περίπτωση μη επίτευξης υγιούς επίλυσης, τότε με μορφή άμεσης ψηφοφορίας παίρνουν θέση όλα τα μέλη. Συνεπώς εφαρμόζεται πρωτίστως η αρχή του αναλυτικού διάλογου χωρίς περιορισμούς και εφόσον δεν προκύπτει συμφωνία προσφεύγουμε στην αρχή της πλειοψηφίας μέσα από μιας μορφής δημοψήφισμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου