ESM: το φονικότερο «όπλο» που επινόησαν οι δανειστέςΕνας υπερκρατικός 
ανεξέλεγκτος μηχανισμός 
ελεγχόμενης χρεοκοπίας

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας! Τελικά δεν θα μας πάρουν τα σπίτια οι κομμουνιστές! Απλά η «πρώτη φορά αριστερά» κάνει τον μεσάζοντα, για να μπορέσει να κάνει ανεμπόδιστα το έγκλημα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

Σταθερότητα! Μια λέξη που χρησιμοποιεί η προπαγάνδα του Ευρωμονόδρομου όλα αυτά τα χρόνια της καταστροφής, για να περιγράψει ότι πιο βάρβαρο έχουν σκεφτεί οι νοσηροί θιασώτες του χρηματοπιστωτικού καζινοκαπιταλισμού.
Σε ποια σταθερότητα αναφέρονται; Το σημείο 6 της Συνθήκης Ίδρυσης μιλά ξεκάθαρα «για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της».

Νυν υπέρ πάντων η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης! Αυτό είναι… πάνω από τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και ακόμα παραπέρα, πάνω από κάθε κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών!

Σε καθεστώς ελεγχόμενης χρεοκοπίας

Ουσιαστικά, με την αίτηση δανειοδότησης από τον ΕΜΣ, η αιτούσα χώρα υπάγεται απευθείας σε έναν μόνιμο μηχανισμό ελεγχόμενης χρεοκοπίας και εκκαθάρισης, αφού ο ΕΜΣ είναι ένας υπερκρατικός ανεξέλεγκτος οργανισμός ελεγχόμενης χρεοκοπίας (με έδρα το Λουξεμβούργο) για χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Στο άρθρο 32 της Συνθήκης Ίδρυσης του ΕΜΣ περιγράφεται με λεπτομέρειες ο εφιάλτης…
Στην παρ. 2 αναφέρεται: «Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία ή/και πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του».

Στις παρ. 3 & 4 αναφέρεται: «3. Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.
4. Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων».

Στις παρ. 5 & 6 αναφέρεται: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι».

Τέλος οι παρ. 8 & 9 αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως».

Αντίστοιχες ασυλίες προβλέπονται στο άρθρο 35 για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην διοίκηση του ΕΜΣ αλλά και για τα έγγραφα και κείμενα που τους αφορούν.

Έτσι το κράτος οφειλέτης είναι έρμαιο όσων έχουν αποφασιστεί ερήμην του χωρίς καν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και χωρίς δικαιώματα νομικής προσφυγής εναντίον των προσώπων που συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων του ΕΜΣ. Η μόνη εξαίρεση που δίνεται είναι η προτεραιότητα εξόφλησης δανείων του ΔΝΤ έναντι αυτών του ΕΜΣ, αφού το καθεστώς προτιμησιακού πιστωτή του ΔΝΤ υπερισχύει έναντι αυτού του ΕΜΣ (σημείο 13, σελίδα 6 της Συνθήκης Ίδρυσης).

Για την έγκριση έναρξης δανεισμού προς την Ελλάδα συντάσσεται (άρθρο 13, παρ. 3) «μνημόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής». Άρα η χρηματοδότηση συνοδεύεται από μνημόνιο, όπως όσα μας έχουν ήδη επιβληθεί.

Ωστόσο το Μνημόνιο αυτό πλέον συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ (άρθρο 32).

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το ΜΚ εξ ονόματος του ΕΜΣ» (παρ. 4) και επίσης «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ- επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής» (παρ. 5).

Συμφωνία συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Δηλαδή αυτό το Μνημόνιο δεν είναι απλά μια διμερής συμφωνία με το υπό χρηματοδότηση κράτος, όπως η Ελλάδα, αλλά εντάσσεται στη ΣΛΕΕ και στο δίκαιο της ΕΕ και η εφαρμογή του ταυτίζεται με την συμμετοχή της χώρας μας στην «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», θέτοντας την τήρηση του υπό το άρθρο 28 του Συντάγματος που «προβλέπει περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της» για να διευκολυνθεί η «συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Έτσι από την στιγμή που η Ελλάδα δανείζεται απευθείας από τον ΕΜΣ χάνει όχι μόνο την εθνική κυριαρχία, αλλά την ίδια την κρατική της υπόσταση.

Με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων δανεισμού από τον ΕΜΣ ακόμα και όσοι υποστήριζαν την παραμονή μας στην Ευρωζώνη θα αντιληφθούν ότι τα χρόνια των μνημονιακών πολιτικών ακραίας λιτότητας ήταν απλά οι «κακουχίες» στο «οικονομικό στρατόπεδο συγκέντρωσης» που μετέτρεψαν την Ελλάδα οι ξένοι επικυρίαρχοι.

Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων ο λαός θα οδηγηθεί πλέον μαζικά στον «θάλαμο αερίων», όπου η εξόντωση θα πραγματοποιηθεί με οικονομικούς όρους, αλλά εξίσου στυγερά και μεθοδικά.

Στα σύγχρονα οικονομικά κρεματόρια του ΕΜΣ όμως δεν σχεδιάζουν να «καεί» μόνο ο λαός αλλά και η ίδια η κρατική υπόσταση της πατρίδας μας, θυσία στην ψευδεπίγραφη και παραπαίουσα σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Για το πάνω από 62% του Ελληνικού λαού που λέει ΟΧΙ απομένει μόνο μια επιλογή. Ο δρόμος της αντίστασης και της ανατροπής.

ilias.alexandris

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου