Η Δαδιά που καίγεται εδώ και 8 ημέρες και το αιολικό πάρκο της Siemens

 

Το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς καίγεται εδώ και 8 ημέρες… Όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις η καταστροφική φωτιά συνδέεται με την δημιουργία «αιολικών πάρκων». Στην περίπτωση της Δαδιάς εμπλέκεται η Siemens.

Τι ακριβώς έχει συμβεί;

Αντιγράφουμε αποσπάσματα του  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

———————————————–

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2022:


«Στις 06 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 192955/2525/29-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Τμ Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Έβρου

για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: ‘Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49 MW, στην θέση Πλατοράχη, νέος υποσταθμός 33/150kV στην θέση Θυμαριά (αγροκτήματα 8 και 9) και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης εσωτερικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της εταιρίας SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AE’.

Σχετ. 1) η υπ. αριθμ Πρωτ. 396/30-9-2021 Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου


ο ΑΣΠΗΕ Πλατοράχης χωροθετείται στα όρια μιας πολύ σημαντικής περιοχής η οποία βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης Σουφλίου όσο και στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου. Η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται από σπάνια και απειλούμενα αρπακτικά και υδρόβια είδη ορνιθοπανίδας με κυριότερα τον Μαυρόγυπα, ο πληθυσμός του οποίου είναι ο τελευταίος που έχει απομείνει στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη, ο Φιδαετός, Καλαμόκιρκος, Σφηκιάρης, Μαυροπελαργός, Λευκοπελαργός, Νανόκυκνος κ.α.

 κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΑΣΠΗΕ που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ζωνών ειδικής προστασίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας που είναι εν δυνάμει ευαίσθητα στη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων,

 οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύναται να συμφωνούν με το συγκεκριμένο σχέδιο μόνο αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί (οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως και το άρθρο 5, παράγραφος 3.2 της ΗΠ 37338/1807/Ε.103/ 2010 (ΦΕΚ 1495/ Β’) για διατήρηση άγριας ορνιθοπανίδας κτλ).

 Ειδικότερα τίθενται σε άμεσο κίνδυνο θανάτωσης άτομα ειδών χαρακτηρισμού υπό καθεστώς προστασίας για τις γειτονικές περιοχές Natura 2000

 με την εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ Πλατοράχης αναμένεται να υπάρξει ΟΡΙΣΤΙΚΗ απώλεια κρίσιμων οικοτόπων για την τροφοληψία και τις τοπικές μετακινήσεις για είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και είδη χαρακτηρισμού ορνιθοπανίδας (Μαυρόγυπα, , Χρυσαετό, Κραυγαετό, Φιδαετό, Μαυροπελαργό, Λευκοπελαργό, Νανόκυκνο κ.α.) γειτονικών ΖΕΠ (GR1110006 Δέλτα Έβρου, GR1110009 Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου και GR1110002 Δάσος Δαδιάς-Σουφλί). Ο ΑΣΠΗΕ Πλατοράχης βρίσκεται εντός του κρίσιμου ζωτικού χώρου του για σημαντικά είδη χαρακτηρισμού τους, τα οποία χρησιμοποιούν την περιοχή ως χώρο τροφοληψίας ή/και διέλευσης ανάμεσα στους χώρους διανυκτέρευσης και τροφοληψίας τους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν από την ευρύτερη περιοχή τα συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού και τελικό αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του ενδιαιτήματος δεδομένου ότι θα παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση τους στην ευρύτερη περιοχή.

 δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί οι ζώνες καταλληλότητας και αποκλεισμού στην ΠΑΠ1 για τη χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων (για την συνολική εκτίμηση των συνεργιστικών επιπτώσεων από την χωροθέτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού Α/Γ), όπως προβλέπεται στο

«Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ» (σελ 229 Φάση Β, Στάδιο Β1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων),

 δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση οι συνεργιστικές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ή βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης. Μόνο η συγκεκριμένη εταιρία έχει εξασφαλίσει άδεια παραγωγής για άλλο έναν ΑΣΠΗΕ στην συγκεκριμένη περιοχή με 18 Α/Γ ισχύος 81MW,

το Τμ Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, γνωμοδοτεί αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία «Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49 MW, στην θέση Πλατοράχη και του νέου υποσταθμού 33/150kV στην θέση Θυμαριά (αγροκτήματα 8 και 9) και των συνοδών έργα βελτίωσης – διάνοιξης εσωτερικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της εταιρίας SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY AE’.

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Πηγή: militaire.gr

Δρόμος ανοιχτός

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου